Otwarty konkurs ofert 2019

Otwarty konkurs ofert 2019

28 stycznia 2019 Aktualności 0

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały nr III/17/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 roku poz. 120)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

I. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – kwota zabezpieczona do 55 300 zł

1) Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA, kwota zabezpieczona do 1 800 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 lipca 2019 roku.

2) Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, kwota zabezpieczona do 10 800 zł, termin wykonania zadania:
od dnia wskazanego w umowie do 31 sierpnia 2019 roku.

3) Realizacja projektu „Siła eMOCji” – warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności chodzi o wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na życie emocjonalne człowieka, kwota zabezpieczona do 12 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 roku.

4) Realizacja projektu przygotowującego liderów młodzieżowych do działań w środowisku lokalnym na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego i wolnego od środków psychoaktywnych, kwota zabezpieczona do 7 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 roku.

5) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe, kwota zabezpieczona do 15 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 roku.

6) Realizacja zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych opartych o Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, kwota zabezpieczona do 3 700 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 roku.

7) Realizacja Programu Laboratorium Wiedzy Pozytywnej w SP Nr 3 w Łukowie, kwota zabezpieczona do 5 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 roku.

Zasady przyznawania dotacji.

1. W postępowaniu konkursowym wybrane zostaną najkorzystniejsze oferty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Łuków lub na rzecz jej mieszkańców w zakresie powyżej wymienionych zadań. Na etapie oceny formalnej odrzucone zostaną oferty złożone przez podmiot nieuprawniony.

3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – wzór oferty realizacji zadania publicznego do pobrania na stronie www.lukow.pl.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot lub podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Łuków a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

6. Zlecanie realizacji zadania publicznego, nastąpi w formie
a. powierzania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub
b. wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

7. Konkurs jest jednoetapowy.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Rozpoczęcie naboru ofert ustala się od dnia 28 stycznia 2019 roku, godz. 7.30. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 pokój nr 19 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2019 roku do godz. 15.30 – (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Łuków w zakreślonym ramowo terminie).

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

a. pełną nazwę podmiotu składającego ofertę,

b. pełna nazwa zadania publicznego zgodnie z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego 2019 roku.”.

4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy nie będą brane pod uwagę.

5. Do oferty można dołączyć:
a. Kopię lub oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, reprezentacji w imieniu oferenta(-ów), w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.
b. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę lub też ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta (-ów),
c. oświadczenie o posiadanym przez oferenta numerze rachunku bankowego z podaniem jego numeru,
d. dokumenty pomocne przy ocenie oferty np. pisemne rekomendacje, listy intencyjne, kwalifikacje osób realizujących zadanie itp.

Uwaga: w jednej opisanej kopercie, może być umieszczona tylko jedna oferta. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się możliwość dołączenia załączników w jednym egzemplarzu ze wskazanie na kopercie w której znajdują się załączniki. Nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną lub faksem.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
a. formularz oferty należy opracować w języku polskim,
b. nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty,
c. oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”, w przypadku znaku (*) postąpić wg instrukcji (niepotrzebne skreślić),
d. wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty,
e. strony oferty winny być ze sobą połączone np. zszyte, spięte i wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane,
f. oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.
g. Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i/lub rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów.

7. Oferty niezgodne ze wzorem, niedotyczące zadań, na które został ogłoszony konkurs, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą odrzucane.

8. W celu uniknięcia błędów formalnych należy zwrócić uwagę na poprawność oświadczeń, które znajdują się w treści oferty realizacji zadania publicznego.

9. Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia/skorygowania ofert pod względem formalnym w zakresie uznanym/dopuszczonym przez Komisję. W przypadku wystąpienia uchybień oferent zostanie wezwany do niezwłocznego ich uzupełnienia telefonicznie lub mailowo. Brak dokonania uzupełnień we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

10. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w sali 107. Konkurs ma charakter jawny.

11. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków w celu opiniowania złożonych ofert.

12. Do Komisji Konkursowej mogą być powołane osoby, które wyraziły na to zgodę.

13. Komisja Konkursowa składa się z 5 osób.

14. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta Łuków i/lub osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, nie biorące udziału w konkursie.

15. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy,

16. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego wskazana.

17. Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie, w obecności Przewodniczącego Komisji oraz ponad połowy składu Komisji.

18. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

19. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.

20. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu (opiniowaniu) ofert:
a. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
b. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
d. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

21. Kryteria wyboru ofert, określone w pkt 20 uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.

22. Członkowie Komisji dokonują opiniowania ofert, przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali od 0 do 10 oceniając zapisy pkt. 20 a-f ogłoszenia.

23. Średnią liczbę punktów całego składu Komisji wpisuje się do oferty. Wpis potwierdza Przewodniczący Komisji własnoręcznym podpisem.

24. Do oferty podmiotów, które Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisuje się propozycję zawarcia umowy z tym podmiotem, kwotę proponowanej dotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty. Wpis potwierdza Przewodniczący Komisji własnoręcznym podpisem.

25. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i obecni Członkowie Komisji.

26. Oferty podmiotów, które zostały zaopiniowane Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Łuków.

27. Decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Łuków po zapoznaniu się z dokumentacją, która wpłynęła w ogłoszeniu na konkurs. Dokonanie wyboru oferty Burmistrz Miasta Łuków potwierdza na ofercie podpisem i adnotacją „Akceptuję”.

28. Po dokonaniu wyboru oferty, umowę o wsparcie/powierzenie zadania z wybranymi podmiotami Burmistrz Miasta Łuków podpisuje niezwłocznie.

29. Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy i po otrzymaniu dotacji na konto Oferenta. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania.

30. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego Wydziału Urzędu Miasta Łuków. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Łuków.

31. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Miasta Łukowa zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania. W przypadku, gdy organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz Miasta Łuków oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych zawartą w ofercie lub zaktualizowanych w harmonogramie i kosztorysie.

32. Dotacje nie będą udzielane na: zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane, koszty wkładu rzeczowego (np. prace wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego lub diagnostycznego, własnej lub użyczonej sali itp.), koszty związane z realizacją dotowanego zadania publicznego, powstałe przed terminem realizacji zadania lub po terminie zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie, nagrody finansowe dla beneficjentów zadania.

33. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Łuków po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

34. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
a. nie zostanie złożona żadna oferta,
b. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

35. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

36. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Miasta Łuków. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Informacja o zrealizowanych w roku 2018 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Zrealizowane w 2018 roku zadania publiczne tego samego rodzaju

Nr zadania z ogłoszenia na 2019 rok         Zrealizowana kwota dotacji w 2018 roku

1)                                                      1 820 zł

2)                                                    12 000 zł

3)                                                      8 000 zł

4)                                                      7 000 zł

5)                                                      8 000 zł

5)                                                      4 800 zł

5)                                                      7 200 zł

6)                                                      5 500 zł

7)                                                             0 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, ul. Zdanowskiego 15, 21 – 400 Łuków lub pod numerem telefonu 25 798 30 09 (wew. 183).

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (tablica ogłoszeń).

Łuków, dnia 25 stycznia 2019 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski