MKRPA: Ogłoszenie o konkursie wniosków na 2023 rok

MKRPA: Ogłoszenie o konkursie wniosków na 2023 rok

13 września 2022 Aktualności 0
logomkrpa - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2023, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wnioski należy składać do 31 października.

Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:

Obszar: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych, NSP oraz osób z problemem uzależnień behawioralnych.

 1. Prowadzenie działań wspierających w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 2. Prowadzenie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową, w szczególności zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 3. Realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu.
 4. Realizacja programów ukierunkowanych na wsparcie w utrzymaniu abstynencji osób po przebytej terapii, w tym wsparcie środowisk abstynenckich.
 5. Realizacja programów ograniczania picia alkoholu wśród młodzieży oraz dorosłych.
 6. Prowadzenie programów redukcji szkód osób uzależnionych i ich rodzin.
 7. Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska uzależnień behawioralnych.

Obszar: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z przemocą w rodzinie oraz używaniem substancji psychoaktywnych.

 1. Prowadzenie programów promujących zdrowe zachowania rodzinne i społeczne w tym rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców ukierunkowane na ograniczenie wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 3. Organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy.
 4. Prowadzenie programów psychoterapii współuzależnienia.
 5. Tworzenie systemowego wsparcia dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym.

Obszar: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 1. Prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej (ukierunkowane na całe populacje), profilaktyki selektywnej (ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka), profilaktyki wskazującej (ukierunkowane na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów). Lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej: programyrekomendowane.pl.
 2. Wdrażanie projektów interwencyjnych oraz programów terapii dla młodzieży eksperymentującej
  z alkoholem lub upijającej się.
 3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.
 4. Wdrażanie programów zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem – odwołujących się do skutecznych strategii profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom.
 5. Wdrażanie programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców.
 6. Prowadzenie edukacji publicznej w dziedzinie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi we współpracy z lokalnymi mediami.
 7. Wsparcie środowisk abstynenckich w promowaniu zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
 8. Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej.
 9. Wspieranie inicjatyw, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zagrożenia uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych, NSP oraz uzależnieniom behawioralnym.
 10. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych.
 11. Realizacja programów skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w śród dzieci i młodzieży. W szczególności uzależnieniom od gier komputerowych, Internetu i telefonu.   
 12. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których statucie znajdują się zapisy określające zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałanie skutkom uzależnień behawioralnych.
 13. Diagnoza problemów w zakresie rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania narkomanii w Mieście Łuków.

Obszar: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży także z grup ryzyka poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 1. Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uzależnieniami.  Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia naboru na te zajęcia przy współpracy z pedagogami, psychologami, poradniami pedagogicznymi, świetlicami socjoterapeutycznymi, MOPS, Policją, Sądami, Kuratorami.
 2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (np. spotkania ze specjalistami – pedagog, psycholog, pogadanki o tematyce profilaktycznej, kampanie edukacyjno-informacyjne na temat uzależnień).

Obszar: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  poprzez integrację społeczną osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.

 1. Realizacja programów integracji społecznej i pomocy psychologicznej dla osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.
 2. Wspieranie grup i środowisk abstynenckich w realizacji programów i przedsięwzięć w zakresie organizacji zajęć terapeutycznych, działań ukierunkowanych na integrację środowisk abstynenckich.

Główne kryteria oceny wniosków:

Wymagania formalne:

 1. Złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru druku, który można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków i strony: www.lukow.pl. Wnioski należy składać w: Urząd Miasta Łuków – Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15 pok. nr 3 /parter/, w godzinach od 730 do 1530 w terminie do dnia 31 października 2022 r.
 2. Wniosek musi zawierać: nazwę zadania, opis projektu, cele, zakładane rezultaty i ich wskaźniki, planowaną liczbę osób bezpośrednio objętych działaniem, czas trwania i miejsce realizacji projektu, sposób rekrutacji odbiorców,  zakres współpracy z instytucjami, placówkami, organizacjami, osobami podczas realizacji projektu,  osoby realizujące projekt (wykształcenie, szkolenia, kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie do oferowanego programu), proponowany sposób potwierdzenia realizacji zadania oraz jego ewaluacji, kosztorys projektu, dane osoby składającej wniosek (realizator zadania), realizowane dotychczas zadania z zakresu profilaktyki (rok realizacji).
 3. Realizatorzy działań powinni wykazać się uprawnieniami i doświadczeniem w pracy profilaktycznej, terapeutycznej.

Wymagania merytoryczne:

 1. Zgodność z zadaniami zapisanymi w Miejskim Programie.
 2. Zgodność z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.
 3. Zgodność z celami zawartymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.
 4. Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu muszą bezpośrednio służyć rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom. (Zgodnie z zaleceniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).

Uwaga:

 1. W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane będą programy z listy programów rekomendowanych, o potwierdzonej w badaniach skuteczności oraz programy bezpośrednio skierowane do dzieci i młodzieży z grup ryzyka uwzględniające w znacznym stopniu działania przeciwdziałające uzależnieniom, wzmacniające czynniki chroniące. Lista programów rekomendowanych: programyrekomendowane.pl.
 2. W przypadku, gdy suma wnioskowanych środków, wynikająca ze złożonych wniosków na dany rok, przekroczy wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2023r., Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej kwoty na zadanie.
 3. Miejska Komisja zastrzega możliwość odrzucenia realizacji wniosku, który spełnia wymagania merytoryczne, ale w ocenie Miejskiej Komisji nie gwarantuje skutecznej realizacji celów Miejskiego Programu.
 4. Informację o rozstrzygnięciu konkursu wnioskodawcy otrzymają po przyjęciu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Radę Miasta Łuków.