MKRPA: Konkurs uzupełniający

MKRPA: Konkurs uzupełniający

13 września 2022 Aktualności 0
logomkrpa - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2022, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:

 1. Realizacja przedsięwzięć wspierających osoby po przebytej terapii w utrzymaniu abstynencji.

Cele:

 • utrwalanie abstynencji,
 • budowanie nowego sposobu życia – bez alkoholu,
 • rozwój umiejętności ważnych dla trzeźwego życia,
 • zmiana mechanizmów uzależnienia (rozbrajanie),
 • utrwalenie umiejętności zapobiegania nawrotom,
 • budowanie poczucia sprawczości, wpływu na swoje życie.

Wymagania

 • czas trwania przedsięwzięcia (do 23 grudnia 2022r.),
 • grupa minimum 10 osób,
 • spotkania minimum raz w tygodniu,
 • minimalna liczba godzin – 30,
 • przeprowadzenie ewaluacji. 
 1. Realizacja działań i programów rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne dzieci i młodzieży oraz umiejętności wychowawcze rodziców.

Realizator zadania zobowiązuje się do prowadzenia naboru w porozumieniu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, MOPS, pedagogami szkolnymi, psychologami.

Przykłady działań:

 • warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z różnych grup wiekowych,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • programy socjoterapeutyczne skierowane do dzieci ze środowisk zagrożonych,
 • programy wychowawcze skierowane do młodzieży trudnej.
 1. Realizacja projektów i programów interwencyjnych skierowanych dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem.
 2. Realizacja programu rekomendowanego DEBATA w klasach siódmych w szkołach podstawowych w Łukowie.
 3. Realizacja projektu interwencji dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem przez realizatora indywidualnego.

Główne kryteria oceny wniosków:

Wymagania formalne:

 1. Złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru druku, który można pobrać
  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków i strony: http://www.lukow.pl/urzad-i-samorzad/jednostki-pomocnicze/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.
  Wnioski należy składać w: Urząd Miasta Łuków – Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15, nr 3 (parter), w godzinach od 730do 1530 w terminie do dnia 30 września 2022 r.
 2. Wniosek musi zawierać: nazwę zadania, opis projektu, cele, zakładane rezultaty i ich wskaźniki, planowaną liczbę osób bezpośrednio objętych działaniem, czas trwania i miejsce realizacji projektu, sposób rekrutacji odbiorców,  zakres współpracy z instytucjami, placówkami, organizacjami, osobami podczas realizacji projektu,  osoby realizujące projekt (wykształcenie, szkolenia, kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie do oferowanego programu), proponowany sposób potwierdzenia realizacji zadania oraz jego ewaluacji, kosztorys projektu, dane osoby składającej wniosek (realizator zadania), realizowane dotychczas zadania z zakresu profilaktyki (rok realizacji).
 3. Realizatorzy działań powinni wykazać się uprawnieniami i doświadczeniem w pracy profilaktycznej, terapeutycznej.

Wymagania merytoryczne:

 1. Zgodność z zadaniami zapisanymi w Miejskim Programie.
 2. Zgodność z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.
 3. Zgodność z celami zawartymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (Zgodnie z zaleceniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).