Miejska Świetlica Środowiskowa „PARASOL”

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Łukowie, funkcjonują następujące Świetlice:

Miejska Świetlica Środowiskowa „PARASOL”, ul. Browarna 63 czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 1400 do 1800. Świetlica pracuje od  lutego do 31 grudnia z wyłączeniem okresu od 01 lipca do 31 sierpnia.
Do zadań Świetlicy należeć będzie udzielanie pomocy psychologicznej, społecznej, edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej dzieciom i młodzieży w formie:
– wykwalifikowanej opieki wychowawczej w godzinach pracy Świetlicy,
– zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych,
– zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wychowanków,
– łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie,
– zorganizowanie pomocy w nauce,
– tworzenia warunków do nauki własnej,
– organizowania czasu wolnego, w tym zorganizowania zabaw i zajęć sportowych,
– zapewnienie jednego posiłku dziennie,
– pracy wychowawczej i socjalnej w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych,
– pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości wychowanków, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
– zorganizowania wypoczynku letniego dla 20-osobowej grupy dzieci.

KONTAKT: e-mail: mamproblem@onet.pl

tel. (25) 798 0930

Zobacz film o świetlicy PARASOL

5 lat świetlicy Parasol FILM


W czasie pracy w/w Świetlicy prowadzone jest dożywianie