Konkurs wniosków na 2024 rok

Konkurs wniosków na 2024 rok

28 września 2023 Aktualności 0

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2024, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wnioski należy składać do 17 października.

Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:

Obszar: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych, NSP oraz osób z problemem uzależnień behawioralnych.

 1. Prowadzenie działań wspierających w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 2. Prowadzenie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową, w szczególności zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 3. Realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu.
 4. Realizacja programów ukierunkowanych na wsparcie w utrzymaniu abstynencji osób po przebytej terapii, w tym wsparcie środowisk abstynenckich.
 5. Realizacja programów ograniczania picia alkoholu wśród młodzieży oraz dorosłych.
 6. Prowadzenie programów redukcji szkód osób uzależnionych i ich rodzin.
 7. Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska uzależnień behawioralnych.

Obszar: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z przemocą w rodzinie oraz używaniem substancji psychoaktywnych.

 1. Prowadzenie programów promujących zdrowe zachowania rodzinne i społeczne w tym rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców ukierunkowane na ograniczenie wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 3. Organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i/lub problemem przemocy.
 4. Prowadzenie programów psychoterapii współuzależnienia.
 5. Tworzenie systemowego wsparcia dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS).

Obszar: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 1. Prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej (ukierunkowane na całe populacje), profilaktyki selektywnej (ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka), profilaktyki wskazującej (ukierunkowane na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów). Lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej: www.programyrekomendowane.pl.
 2. Wdrażanie projektów interwencyjnych oraz programów terapii dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem lub upijającej się.
 3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.
 4. Wdrażanie programów zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem – odwołujących się do skutecznych strategii profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom.
 5. Wdrażanie programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców.
 6. Prowadzenie edukacji publicznej w dziedzinie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi we współpracy z lokalnymi mediami.
 7. Wsparcie środowisk abstynenckich w promowaniu zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
 8. Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej.
 9. Wspieranie inicjatyw, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zagrożenia uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych, NSP oraz uzależnieniom behawioralnym.
 10. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych.
 11. Realizacja programów skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży. W szczególności uzależnieniom od gier komputerowych, Internetu i telefonu.
 12. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których statucie znajdują się zapisy określające zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałanie skutkom uzależnień behawioralnych.
 13. Diagnoza problemów w zakresie rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania narkomanii w Mieście Łuków (szczegółowy opis w załączeniu do ogłoszenia)

Obszar: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży także z grup ryzyka poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 1. Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uzależnieniami. Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia naboru na te zajęcia przy współpracy z pedagogami, psychologami, poradniami pedagogicznymi, świetlicami socjoterapeutycznymi, CUS, Policją, Sądami, Kuratorami.
 2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (np. spotkania ze specjalistami – pedagog, psycholog, pogadanki o tematyce profilaktycznej, kampanie edukacyjno-informacyjne na temat uzależnień).

Obszar: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.

 1. Realizacja programów integracji społecznej i pomocy psychologicznej dla osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.
 2. Wspieranie grup i środowisk abstynenckich w realizacji programów i przedsięwzięć w zakresie organizacji zajęć terapeutycznych, działań ukierunkowanych na integrację środowisk abstynenckich.

Pełną treść ogłoszenia (w tym terminy składnia wniosków, wymagania formalne oraz merytoryczne, a także główne kryteria oceny wniosków) znaleźć można pod adresami poniżej.

DO POBRANIA: