Konkurs wniosków 2020

Konkurs wniosków 2020

2 października 2019 Aktualności 0

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań  uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych i NSP.
A. realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu;
B. realizacja programów ograniczania picia alkoholu;
C. programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;
D. prowadzenie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową;
E. prowadzenie programów redukcji szkód; F. prowadzenie działań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych pomocy psychospołecznej i prawnej.
A. prowadzenie programów psychoterapii współuzależnienia;
B. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
C. organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy;
D. tworzenie systemowego wsparcia dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
– w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
A. prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej (ukierunkowane na całe populacje), profilaktyki selektywnej (ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka), profilaktyki wskazującej (ukierunkowane na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów). Lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej: www.programyrekomendowane.pl;
B. wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się;
C. wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych;
D. prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem. Możliwe będzie przyjmowanie do realizacji jedynie tych projektów, które będą zawierały program profilaktyczny odwołujący się do skutecznych strategii ze wskazanym realizatorem posiadającym potwierdzone kompetencje do jego realizacji;
E. wdrażanie programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców;
F. prowadzenie edukacji publicznej w dziedzinie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych we współpracy z lokalnymi mediami;
G. promowania zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji;
H. prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej;
I. prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego w szkołach nauki jazdy dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców.

Wysokość środków planowanych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. wynosi 600 000 zł.

Główne kryteria oceny wniosków:

  • Zgodność z zadaniami zapisanymi w Miejskim Programie na 2019/2020 r. Zadania te wynikają
    z wniosków zawartych w „Diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych- Łuków 2015” oraz wniosków realizatorów Programu.
  • W pierwszej kolejności będą przyjmowane do realizacji programy z listy rekomendowanych, o potwierdzonej w badaniach skuteczności.
  • Realizatorzy działań powinni wykazać się uprawnieniami i doświadczeniem w pracy profilaktycznej, terapeutycznej.

Zapraszamy do składania wniosków dotyczących powyższych problemów.

Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru druku, który można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków i strony: www.komisja.lukow.pl .

Programy należy składać w: Urząd Miasta Łuków – Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15  pok. nr 3 /parter/, w godzinach od 730 do 1530 w terminie do dnia 22 października 2019 r.

Informację o rozstrzygnięciu konkursu wnioskodawcy otrzymają po przyjęciu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Radę Miasta Łuków.

Wniosek na realizację zadania – indywidualni
Wniosek na realizację zadania – organizacje