Kim jesteśmy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Łukowa Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

Komisję tworzą:

Mariusz Chudek – przewodniczący – tel.

Adam Pawlak – zastępca przewodniczącego – tel. 697 458 751
Dariusz Nikiel – pełnomocnik burmistrza miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomaniitel. 500 696 023
Marek Czernecki – tel. 501 244 246
Paweł Joński – tel. 668 035 679
Piotr Łukaszewskitel. 506 639 411
Maciej Nurzyński– tel.
Arkadiusz Pogonowskitel.
Lidia Wiąckiewicz – tel. 516 107 033
Elżbieta Zakrzewska – tel. 609 532 633

ZESPOŁY ROBOCZE KOMISJI:

1. Zespół do spraw badania zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą RM Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
– Paweł Joński – przewodniczący
– Adam Pawlak

2. Zespół do spraw realizowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
– Lidia Wiąckiewicz – przewodniczący
– Piotr Łukaszewski

3. Zespół do spraw monitorowania zadań realizowanych w ramach MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii
– Mariusz Chudek – przewodniczący
– Marek Czernecki
– Maciej Nurzyński

4. Zespół do spraw kontroli warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
– Arkadiusz Pogonowski
– Paweł Joński

5. Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych
– Piotr Łukaszewski
– Marek Czernecki
– Elżbieta Zakrzewska

Zadania Komisji

Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy w szczególności:

1. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3. Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Łuków oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łukowa.

4. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.