Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Wydawanie zezwoleń

Email Drukuj PDF

Wydanie i utrata zezwolenia

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca, w którym zamierza się sprzedawać alkohol. Organem wydającym zezwolenie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy pamiętać, że zezwolenia wydawane są osobno dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i na piwo (typ A), napojów o mocy od 4,5 do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa (typ B) oraz zawierające powyżej 18% alkoholu (typ C). Jeśli przedsiębiorca planuje sprzedaż wszystkich tych alkoholi, powinien zdobyć trzy różne zezwolenia. Czas rozpatrzenia wniosku co do zasady wynosi 30 dni.
Podstawą do wydania zezwolenia jest niewyczerpanie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ustalanego przez radę gminy (art. 12 ustawy). Jeśli limit został wykorzystany lub przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w uchwale rady gminy, przedsiębiorca nie uzyska potrzebnego zezwolenia.Od decyzji odmownej przysługuje mu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Ma na to 14 dni.

Podmiot wprowadzający do obrotu detalicznego napoje alkoholowe, zawierające powyżej 4,5% alkoholu i przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży, zobowiązany jest do prowadzenia działalności w:
- sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
- wydzielonych stoiskach (w przypadku samoobsługowych placówek handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2),
- pozostałych sklepach samoobsługowych oraz innych placówkach handlowych, w których prowadzona jest bezpośrednia sprzedaż napojów alkoholowych.
Wyjątkiem w przedstawionej sytuacji jest sprzedaż piwa, do której powyższe wymogi nie mają zastosowania. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.


Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie może być cofnięte w przypadku:
- nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych – m.in. sprzedaży i podawania ich osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
- nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt, gdy prowadzący go nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
- wprowadzenia do sprzedaży wyrobów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
- przedstawienia fałszywych danych w pisemnym oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim,
- popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
- orzeczenia wobec przedsiębiorcy osoby fizycznej lub osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Zezwolenie wygasa w razie:
- likwidacji punktu sprzedaży,
- upływu terminu ważności,
- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
- niezłożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty we właściwej wysokości i we właściwym terminie.


Podstawa prawna:
- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.),
- ustawa kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

 
Odsłon : 347237

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Polecamy