Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Kim Jesteśmy

Email Drukuj PDF

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Łukowa Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r.

Komisję tworzą:

Marek Żurawski - przewodniczący - tel. 606 632 136

Adam Pawlak - zastępca przewodniczącego - tel. 697 458 751

Izabela Janaszek - Talacha - pełnomocnik burmistrza miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy w rodzinie

Leonard Baranowski - tel. 693 396 010

Marek Czernecki - tel. 501 244 246

Paweł Joński - tel. 668 035 679

Piotr Łukaszewski - tel. 506 639 411

Lidia Wiąckiewicz - tel. 516 107 033

Agnieszka Stępniewska - tel. 607 112 577

ZESPOŁY ROBOCZE KOMISJI:

1. Zespół do spraw badania zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą RM Nr XXVI/215/2001 z dnia 16 marca 2001 r.
- Paweł Joński - przewodniczący
- Adam Pawlak

2. Zespół do spraw realizowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
- Lidia Wiąckiewicz - przewodniczący
- Piotr Łukaszewski

3. Zespół do spraw ewaluacji zadań realizowanych w ramach MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- Agnieszka Stępniewska - przewodniczący

- Marek Czernecki
- Izabela Janaszek - Talacha

4. Zespół do spraw kontroli warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Leonard Baranowski - przewodniczący
- Marek Żurawski
- Paweł Joński

5. Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych
- Izabela Janaszek - Talacha

- Piotr Łukaszewski

Zadania Komisji

Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy w szczególności:

1. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3. Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Łuków oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łukowa.

4. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

 
Odsłon : 342426

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Polecamy