Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Konkurs wniosków na 2016 r.

Email Drukuj PDF

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  przygotowując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2016 rok ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Łuków.

Składane oferty powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:

 

zmniejszenia ilości i częstotliwości używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,

zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży do programów profilaktycznych,

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami,

zmniejszenia populacji osób pijących szkodliwie i ryzykownie,

promowania zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,

poprawy funkcjonowania zdrowotnego i społecznego osób uzależnionych utrzymujących abstynencję,

poprawy sytuacji psychospołecznej członków rodzin osób uzależnionych przez zwiększenie ilości osób korzystających z profesjonalnej pomocy,

zwiększenia skuteczności i dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków,

zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg,

zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie,

zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą,

działań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych na osoby stosujące przemoc w rodzinie.

Priorytetami w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w  2016 roku będą:

1. Wdrażanie programów działań profilaktycznych chroniących dzieci, młodzież i dorosłych przed sięganiem po narkotyki; przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Lista rekomendowanych programów dostępna na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez nauczycieli przeszkolonych do realizacji tych programów. Wśród programów profilaktycznych rekomendujemy:„Program Domowych Detektywów”, „Program Fantastyczne Możliwości” „Trzy koła”, „Tak czy nie”, „Korekta”, „Interwencja profilaktyczna w szkole”(więcej o programach na stronie internetowej www.parpa.ploraz www.ore.edu.pl).

3. Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.

4. Udzielanie pomocy terapeutycznej młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

5. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.

6. Prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem:

7. Rozbudowanie oferty Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży o zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia taneczne. Od osób aplikujących o prowadzenie zajęć w Świetlicy „Parasol”  oczekuje się gotowości do pracy w zespole wychowawców wymagającej zaangażowania w dwa popołudnia tygodniowo.

8. Prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców w szkołach nauki jazdy.

9. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynowanie prac specjalistów i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy:

Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Prowadzenie programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Udzielanie pomocy prawnej w Punkcie Konsultacyjnym.

Prowadzenie warsztatów dla rodziców kształtujących umiejętności rodzicielskie i wychowawcze.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących powyższych problemów.

Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru druku, który można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków i na stronie www.komisja.lukow.pl.

Programy należy składać w: Urząd Miasta Łuków - Wydział Spraw Społecznych,

ul. Zdanowskiego 15  pok. nr 3 /parter/, w godzinach od 730 do 1530 w terminie do dnia 15 października 2015  roku.

 
Odsłon : 343202

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Polecamy