Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Konkurs ofert

Email Drukuj PDF

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zw. z § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu Komisji Konkursowych ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w wyniku przeprowadzonego w dniu 27 marca 2014 roku przez Komisję otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2014 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym a także pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

 

1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin.

Zadanie: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2014 – mieszkańców miasta Łuków

Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie  -   30 000 złotych.

2) Klub Abstynenta „Jutrzenka” ul. dr A. Rogalińskiego 6, 21 – 400 Łuków.

Zadanie: Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA związanej z rocznicami  powstania tych środowisk

Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie  -  6 000 złotych.

3) Klub Abstynenta „Jutrzenka” ul. dr A. Rogalińskiego 6, 21 – 400 Łuków.

Zadanie: Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie  -   9 500 złotych.

4) Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. I Armii WP 7, 20 – 078 Lublin.

Hufiec Łuków, ul. Ks. St. Brzóski 2, 21-400 Łuków.

Zadanie: Realizacja programu „Dobra chemia między harcerzami” warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie  -   7 500 złotych.

5) Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”, ul. Warszawska 15, 21 – 400 Łuków.

Zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez treningi i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie  -   16 500 złotych.

6) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „ŁUKOVIA”, ul. Partyzantów 15, 21 – 400 Łuków.

Zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez treningi i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie  -   6 500 złotych.

Oferty nie zamieszczone w ogłoszeniu nie uzyskały akceptacji Komisji Konkursowej. Ogólna kwota przyznanych dotacji: 83 000 zł

Łuków, dnia 28 marca 2014 roku

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Żurawski

 
Odsłon : 342451

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Polecamy