Zezwolenia na alkohol

Sprzedaż alkoholu reguluje ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią, obrót alkoholem wymaga uzyskania zezwolenia. Nie może on być też sprzedawany w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę miejscu. Ustawa wprost wskazuje w jakich lokalizacjach zabroniona jest sprzedaż trunków. Poza tym liczba punktów oferujących alkohol w każdej gminie jest ograniczona, zaś decyzja w zakresie wydania zezwolenia wymaga uprzednio sprawdzenia przez organ zgodności z właściwymi uchwałami rady gminy i konsultacji z gminną lub miejską komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą, alkoholu nie wolno sprzedawać, m.in.:
– na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo­‑wychowawczych, opiekuńczych a także domów studenckich,
– na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
– w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
– w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa,
– w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Poza tym zabronione jest sprzedawanie i podawanie napojów alkoholowych:
– osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
– osobom do 18 roku życia,
– na kredyt lub pod zastaw.