Zespół interdyscyplinarny

Burmistrz Miasta Łuków Zarządzeniem Nr 95/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Szkoły Podstawowej Nr 1
 3. Szkoły Podstawowej Nr 4
 4. Szkoły Podstawowej Nr 5
 5. Gimnazjum Nr 1
 6. Gimnazjum Nr 2
 7. Gimnazjum Nr 3
 8. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 9. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 10. Komendy Powiatowej Policji
 11. Sądu Rejonowego
 12. Prokuratury Rejonowej
 13. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie zawartych porozumień między Burmistrzem Miasta a wyżej wymienionymi podmiotami.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu przez:
– Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
– Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
– Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
– Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
– Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
– Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin oraz efektów tych działań.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Dnia 5.09.2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.