Akty prawne

Tu można pobrać wnioski na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inne potrzebne pliki i informacje dotyczące Komisji.

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 2015

Wzór sprawozdania – realizacja zadań miejskiego programu za rok 2021.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2020 r.

Narodowy Program Trzeźwości

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości

Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii

Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Ustawa o Zdrowiu Publicznym