Dzień: 2021-09-05

Categories Aktualności

Konkurs Wniosków na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119z późn. zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. zm.) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na…